Untitled Document

 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล โครงการ/การประชุม เพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ
  
  • งานบริหารงานวิจัย
  • งานบริหารและพัฒนาระบบ
  • งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินงวด งบกองทุน ววน. 

 ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเบิกเงินแต่ละงวดงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 

 แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ววน.63 (สำหรับแผนงาน) 
 แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ววน.63 (สำหรับแผนงานย่อย) 

 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนงาน 3 เดือน งบประมาณกองทุน ววน. ประจำปี 2563 

การเสนอขอแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
เอกสารDownload
1.จัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการ (ส่งภายในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562) 1.1. บันทึกข้อความขออนุมัติการดำเนินโครงการ (เรียน รองอธิการบดี (รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์))
1.2. แบบฟอร์มการขออนุมัติการดำเนินโครงการ
1.3. ใบยืมเงินทดรองจ่าย (เอกสารแนบหมายเลข 1)
2.จัดทำข้อเสนอแผนวิจัยเชิงบูรณาการ (ส่งภายในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562) 2.1. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมแนบไฟล์ word และ pdf.
2.2. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
      -แผนบูรณาการ
      -โครงการภายใต้แผนบูรณาการ
2.3. แบบฟอร์มขอเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)     
      -แผนบูรณาการ
      -โครงการภายใต้แผนบูรณาการ
3.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง - ขอบเขตของงาน TOR โครงการ
- คำอธิบาย SRL
- คำอธิบาย TRL
- ผังต้นไม้ แผนบูรณาการการวิจันและนวัตกรรม
- กรอบการวิจัยและนวัตกรรม2563


รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
          งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 
          งบแผ่นดิน 
          รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ขอขยายระยะเวลา  

แบบฟอร์มเอกสารการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 
การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 
 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยงบเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2566 
 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยงบเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2565 
 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยงบเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2564 
 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยงบเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2563 
 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยงบเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2562 
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 
ข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ 
       • สาขาวิจัย OECD แก้ไข
       • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
       • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
       • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
       • คณะศิลปศาสตร์

 แบบคำขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
     (มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2565)

 แบบคำขอรับเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (แก้ไข 27 มิ.ย. 60) 
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

     แบบฟอร์มการขอนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
       - แบบคำขอนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ  (แก้ไข 27 มิ.ย. 60)
       - หนังสือยินยอมการนำบทความวิชาการมาเคลม 
       - ตัวอย่างการขอไปนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
     แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       - แบบคำขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ไดัรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       - หนังสือรับรองสัดส่วนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

เอกสารและตัวอย่างขอยิ่นจดสิทธิบัตร 
หนังสือรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยงบเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2560 
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
     เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (แบบ สวพ.ต-01-08)
 
 Download คู่มือการกรอกแบบสอบถาม (แบบ ปว.2)
 แบบฟอร์ม ว1ด. (สกอ.)
แบบฟอร์มทุนแลกเปลี่ยน/ทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ
แบบฟอร์มทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุน
รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับเงินรางวัล และสนับสนุนการตีพิมพ์
ข้อมูลตัวบ่งชี้ สมศ.ที่5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่


แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ 

แบบรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (วันที่เริ่มต้น ในMOU – 31 มี.ค. 62) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
และยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 

แบบฟอร์มขอยืมเงินกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ 
สัญญาการยืมเงินกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ 

แบบเสนอขออนุมัติงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ-ประจำปีงาน-2561 
แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ปี 2560
โครงการย่อยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ปี 2560
แบบฟอร์มโครงการ 2559
แบบขออนุเคราะห์ข้อมูลโครงการบริการวิชาการย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556- 2558
แผนผลการดำเนินการโครงการบริการวิชาการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจประเมินฯ
แบบรายงานผลโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรง ทั้งงบประมาณเงินรายจ่าย
     และงบประมาณเงินรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556

แบบฟอร์มรายงานติดตามผลโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบตัวชี้วัด
     ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (ต.3-01 - ต.3-03)

แบบฟอร์มโครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม
     ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‏


แบบสำรวจข้อมูลความต้องการการบริการวิชาการ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบติดตามผล

   หมายเหตุ : แบบฟอร์มสามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมแบบฟอร์มการนำเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน 84 หมู่บ้าน
แบบฟอร์มใบเสนอขออนุมัติโครงการ


   
     
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th
         www.facebook.com/rdi.rmutsb
 
     
 
 
     
 
      
 
 
เว็บไซต์ สวพ.                Facebook สวพ.