Untitled Document

 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 
 
 
 
 
 
ลำดับที่
เรื่อง
Download
1
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อการค้า : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2
การผลิตวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานเชิงพาณิชย์ด้วยเส้นใยหญ้าแฝก
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด
4
การสำรวจเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของดอกเข้าพรรษา (หงส์เหิน)
5
การศึกษาปัจจัยที่มีการต่อการเกิดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปถังเก็บน้ำพลาสติกโพลีเอทิลีนขนาด 1000 ลิตร ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบเบ้าหมุน
6
พัฒนาการเพาะเห็ดตับเต่าเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่า
7
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8
รูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตอ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง
9
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปลูกมะนาวนอกฤดูกาลกรณี : การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
10
การศึกษาและสร้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับพลังงานลม
11
การศึกษาการผลิตไมโครกรีนพืชพื้นบ้านเพื่อการค้าในสภาพโรงเรือน
 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th
         www.facebook.com/rdi.rmutsb
 
     
 
 
     
 
      
 
 
เว็บไซต์ สวพ.                Facebook สวพ.