Untitled Document

 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 
 
 
 
 
     

    การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2554

• แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3
    องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

กิจกรรม
องค์ความรู้
       1. โครงการบริการวิชาการด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ
       และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส
         • รายงานการประชุมถอดบทเรียน โครงการการให้บริการ
         ทางวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา
         เครื่องมือ และเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส
       2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน
       สังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         • โครงการแปลงนาสาธิตลดต้นทุนการผลิตข้าว


• แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 5
    ความรู้ที่จำเป็นในการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงาน

กิจกรรม
องค์ความรู้
       1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย          • ระเบียบการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
       2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดมาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน  
       3. ความรู้เบื้องต้นในการทำวิจัยสถาบัน          • การวิจัยสถาบัน (Institutional Research)
       4. ความรู้ที่จำเป็นในการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ
       ในการทำงาน
         • การจดรายงานการประชุม
         • แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP

   
   

จำนวนผู้เข้าชม :  Website counter
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th
         www.facebook.com/rdi.rmutsb
 
     
 
 
     
 
      
 
 
เว็บไซต์ สวพ.                Facebook สวพ.