Untitled Document

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 
รายชื่อวารสาร
High Quality Publication (Q1)
โดย SCimago Journal Ranking
 
  • Agricultural and Biological
     Sciences

  • Arts and Humanities
  • Biochemistry, Genetics and
     Molecular Biology

  • Business, Management and
     Accounting.

  • Chemical Engineering.

 

เอกสารอื่นๆ
 
  • รายละเอียดคำของบประมาณ
    ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
    นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ.2564

 • คู่มือนักวิจัย สำนักงานสนับสนุน
    การวิจัย (สกว.) ฉบับปรับปรุง
    ล่าสุด พฤศจิกายน 2561

 • แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตร
    การฝึกอบรมจากหน่วยงาน 
 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง / หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน / ข้อบังคับ / MOU / อื่นๆ
 
ประกาศด้านบริหารงานวิจัย
ประกาศ มทรส. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2 ครั้งที่ 3
ประกาศ มทรส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2 ครั้งที่ 3
ประกาศ มทรส. เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ มทรส. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ระยะ 2 รอบที่ 2 
ประกาศ มทรส. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ระยะ 2
ประกาศ มทรส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ระยะ 2 รอบที่ 2
ประกาศ มทรส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ระยะ 2
 ประกาศ มทรส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2
ประกาศ มทรส. เรื่อง แผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนงานวิจัย
      - งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

 ประกาศ มทรส. เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย จากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย จากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 2)
 ประกาศ มทรส. เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย จากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประกาศ มทรส. เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย จากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุน
   ส่งเสริมงานวิจัย 2559

ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุน
   ส่งเสริมงานวิจัย 2558

ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภท ทุนอุดหนุนจาก
   กองทุนส่งเสริมงานวิจัย


      - งบประมาณแผ่นดิน
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ2559

การเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักบริการวิชาการ
 ประกาศ มทรส. เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัย นักบริการวิชาการ และหน่วยงานบริหารงานวิจัยเพื่อรับรางวัล ประจำปี 2560
 ประกาศ มทรส. เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัย นักบริการวิชาการ และหน่วยงานบริหารงานวิจัยเพื่อรับรางวัล ประจำปี 2560ประกาศด้านบริการวิชาการฯ
ประกาศ มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณกิจรรม/โครงการ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยืมเงิน และการขอรับเงินส่งเสริมหรือสนับสนุนงานบริการวิชาการ
 ประกาศ มทรส. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในมหาวิทยาลัย ไปปฏิบิติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ปี 2560
 ประกาศ มทรส. เรื่อง ระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ.2560
ประกาศ มทรส. เรื่อง ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้านบริการวิชาการฯ
ประกาศ มทรส. เรื่อง การขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การสนับสนุนผลงานทางวิชาการ
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2564
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
   ในระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
   ในระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ.2565  (มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2565)
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
    พ.ศ.2560

ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560
 (ยกเลิก) 
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
   ในระดับนานาชาติ พ.ศ.2559

ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย 2558
ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
    พ.ศ.2557
 (ยกเลิก) หลักเกณฑ์/ขั้นตอน

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2558
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศข้อบังคับ

ข้อบังคับ มทรส. ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ มทรส. ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558ระเบียบ

ระเบียบ มทรส. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2549
ระเบียบ มทรส. ว่าด้วยกองทุนเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549คำสั่ง

 คำสั่ง สวพ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 250 อัตรา ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระยะ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 2565
 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 2564
 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 2562
 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 2560
 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 2558
 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 2556
 คณะกรรมการปรับแก้ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5


คำสั่งงานบริการวิชาการ

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Services : TCS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ...พ.ศ.2565
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Services : TCS)
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2563
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส 2565
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส 2564
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจำปี พ.ศ.2563
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส 2562
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ Talent Mobility ของ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปี 2561
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส 2561
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน
สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริการวิชาาการ ประจำปี 2561
  คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ประจำปี 2561

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี
พ.ศ. 2561

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการแก่สังคมด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจำปีงบประมาณ 2560
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาอาชีพในชนบท ประจำปีงบประมาณ 2555

คำสั่งงานบริหารงานวิจัย
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 The 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSiCON) และ The 9th International Symposium on the Fusion Science and Technologies (ISFT2022)
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิงานประชุมวิชาการนานาชาติ มทรส. ครั้งที่ 2 และ ISFT 2022
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยของ มทรส. 2564
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยของ มทรส. 2562
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยของ มทรส. 2559
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มทรส.
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งสริมงานวิจัย มทรส. 2564
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งสริมงานวิจัย มทรส. 2562
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทรส. 2560
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทรส. 2558
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การวิจัยแลเพัฒนาผลิตภัณฑ์
    โอทอปของ จ.พระนครศรีอยุธยา บนฐานศักยภาพ ทรัพยากรชุมชน และภูมิปัญญาพื้นถิ่น
    เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทรส.
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัย นักบริการวิชาการ และหน่วยงานบริหารงานวิจัย มทรส. ประจำปี 2560
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัย นักบริการวิชาการ และหน่วยงานบริหารงานวิจัย มทรส. ประจำปี 2559
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
     ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยงในโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ
     โดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 5 
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 4
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 3
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 2
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 1
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาทิศทางการจัดการศึกษาของ มทรส.
      ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2559-2573)

 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มทรส. 2560
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มทรส. 2559 
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มทรส. 2558
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มทรส. 2556
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิจัย
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ... 2555
 คำสั่ง มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
   อนุกรรมการวิจัย... 2555

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน...
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง  
    มทร.สุวรรณภูมิ กับ อบต.พระยาบันลือ

 บันทึกความเข้าใจการจัดตั้งเครือข่าย "ประชาชื่น"
 ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

 ข้อตกลงความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชน
    ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
    (COVID-19)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ
    เคลือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ
    ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ เทศบาลเมืองสระบุรี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ
    ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ เทศบาลตำบลดอนพุด

 Memorandum of Understanding between University of Lorraine and Rajamangala
    University of Technology Suvarnabhumi

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง พืชเสพติดที่ให้ประโยชน์
    ทางการแพทย์เพื่องานทางด้านปศุสัตว์ ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์
    มทร.สุวรรณภูมิ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตร
    ห้วยไผ่เพื่อการผลิต บริษัท เสถียรฟาร์ม จำกัด และบริษัท ไทยแพลนท์
    แมททีเรียล จำกัด

อื่นๆ

แผนแม่บทศูนย์ข้าวสุวรรณภูมิ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(พ.ศ.2554 - 2556) 
  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
   
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th
         www.facebook.com/rdi.rmutsb
 
     
 
 
     
 
      
 
 
เว็บไซต์ สวพ.                Facebook สวพ.