ทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 
   

        เอกสาร Download    

            แบบฟอร์มข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มทร.สุวรรณภูมิ
            แบบฟอร์มเอกสารการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (แก้ไข 25 มิ.ย. 2564)

           เอกสารลิขสิทธิ์ 
                   - ขั้นตอนการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
                   - คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
                   - ทรัพย์สินทางปัญญา

            แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
                   - แบบคำขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ไดัรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
                   - หนังสือรับรองสัดส่วนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

            ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลผลงานที่ได้รับ
                  การจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2564


            ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลงานวิจัย
                   ที่ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560
(ยกเลิก)


E-book ทรัพย์สินทางปัญญา มทรส.


ฐานข้อมูลสิทธิบัตร


 
   
สิทธิบัตรการประดิษฐ์  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

สถานะ

รายละเอียด
1
นวัตกรรมระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศโฆษณา

เลขที่คำขอ 1601002861
วันที่ยื่นขอ 19 พ.ค. 2559
ประกาศโฆษณา
วันที่ 23 ก.พ. 60

2

เครื่องล้างหัวส่วนของลำต้นหรือรากใต้ดินของพืช
มีหัวโดยใช้แรงดันน้ำ

อ.ฉัตรพล  พิมพา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ 1701003789 
วันที่ยื่นขอ 4 ก.ค. 60
ประกาศโฆษณา
วันที่ 19 เม.ย. 2562
3

เครื่องหยอดข้าวงอกยาว

อ.ฉัตรพล  พิมพา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ 1801004589 
วันยื่นคำขอ 9 ก.ค. 2561
ประกาศโฆษณา
วันที่ 26 ส.ค. 2562
4
ระบบและวิธีการสำหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
กระบวนการ เวียนเอกสาร โดยใช้โปรโตคอลบล็อกเชน
ชนิดธุรกรรม เอาต์พุตที่ไม่ได้ใช้
ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ 1901000305  วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
ประกาศโฆษณา
17 ก.พ. 2563
5

ชุดต้นแบบระบบผสมน้ำโอโซนเพื่อยับยั้งเชื้อรา Alternaria ในผักคะน้า

อ.ชิดชนก มากจันทร์ และคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ 2001001495
วันยื่นคำขอ 24 ก.พ. 2563
ประกาศโฆษณา
17 ก.ย. 2563
6
ตู้เย็นโอโซนพลังงานแสงอาทิตย์
อ.วิรัช กองสินและคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1901000306
วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
7

เรือบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติด้วยโอโซน

นายกิตติพงศ์  คล้ายดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1901000307  วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
8

เครื่องจำลองแสงอาทิตย์เทียมขนาดใหญ่จาก
โมดูลไดโอดเปล่งแสงปรับความรับรังสีโดยการ
เลื่อนระยะพื้นทดสอบ

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 2001003221
วันยื่นคำขอ 23 เม.ย. 2563
9
เครื่องตรวจวัดความหวานเมล่อนด้วยเทคนิค
อินฟราเรดย่านใกล้
อ.เอกชัย รัตนบรรลือ และคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
ส่งเอกสารไปยัง สกสว. เรีบยร้อยแล้ว

 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

สถานะ

รายละเอียด
1

เครื่องอัดอาหารเป็นแผ่น

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ 11 ก.พ. 2563
เลขที่คำขอ 2002000822

2
อุปกรณ์เปิดฝาขวด

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ 11 ก.พ. 2563
เลขที่คำขอ 2002000821
3

ตู้อบ

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ 11 ก.พ. 2563
เลขที่คำขอ 2002000820
4
เครื่องอัดก้อนวัสดุ
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
และอ.สาโรจน์ ยิ้มถิน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ 19 ม.ค. 2564
เลขที่คำขอ 2102000412
5
เครื่องนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย
และ อ.พิรุณ ชมศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 19 ม.ค. 2564
เลขที่คำขอ 2102000413
6
เครื่องผสมวัสดุการเกษตร
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย
และ อ.พิรุณ ชมศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 19 ม.ค. 2564
เลขที่คำขอ 2102000414
7
รถกำจัดวัชพืช
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
และ อ.สิงห์รัญ ชารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 25 มิ.ย. 2564
เลขที่คำขอ 2102002935
8
รถพ่วงสำหรับเกลี่ยเม็ดธัญพืช
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 25 มิ.ย. 2564
เลขที่คำขอ 2102002936
9
อุปกรณ์ช่วยถอดใส่ล้อยางรถแทรกเตอร์
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
และรศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
ส่งเอกสารไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว
10
เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
ส่งเอกสารไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว
11
ปากกาจับชิ้นงาน
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
 
12
เครื่องย่อยผักตบชวาสำหรับปุ๋ยหมัก
อ.จีรัฐติกุล กล้าหาญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
 
 
   
อนุสิทธิบัตร
 
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

สถานะ

รายละเอียด
1

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว

รศ.อำนวยพศ  ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 9992
ออกให้ ณ 8 มิ.ย. 2558
หมดอายุ 15 มิ.ย. 2564
2

กรรมวิธีการผลิตบล็อกประสานด้วยผงอลูมิเนียม

ผศ.ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 12052
ออกให้ ณ 25 ต.ค. 2559
หมดอายุ 5 ต.ค. 2564
3

เครื่องผลิตหมูทุบ

รศ.อำนวยพศ  ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14049
ออกให้ ณ 12 มิ.ย. 2561
หมดอายุ 30 เม.ย. 2566
4

มัลติเซนเซอร์อาร์เอฟไอดีแบบฝังตัว

ผศ.ดร.สมพร  ศรีวัฒนพล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14326
ออกให้ ณ 11 ก.ย. 2561
หมดอายุ 14 มิ.ย. 2566
5

เครื่องกำเนิดแสงจากไดโอดเปล่งแสงเพื่อการเจริญเติบโต
ของพืชควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
ผศ.เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 15177
ออกให้ ณ 17 เม.ย. 2562
หมดอายุ 19 ต.ค. 2566
6

ชุดกำเนิดแสงอาทิตย์เทียมจากไดโอดเปล่งแสง 6 สเปกตรัม

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 16042
ออกให้ ณ 6 มี.ค. 2563
หมดอายุ 14 พ.ย. 2565
7

ชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับไอระเหยเชิงไฟฟ้าและเชิงแสง

ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
ผศ.ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
และ ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 16503
ออกให้ ณ 17 ก.ค. 2563
หมดอายุ 25 เม.ย. 2567
8

สูตรยาหม่องจากสารสกัดหอมแดง

ผศ.ดร.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
และ อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 19264
ออกให้ ณ 4 ก.พ. 2565
หมดอายุ ณ 8 ก.ค. 2567
9
อุปกรณ์แจ้งเตือนและจดจำใบหน้าด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมองกล
ผศ.จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 19357
ออกให้ ณ 4 ก.พ. 2565
หมดอายุ ณ 3 ก.พ. 2569
10
เครื่องอบแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตน
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 19358
ออกให้ ณ 28 ก.พ. 2565
หมดอายุ ณ 20 มิ.ย. 2570
11
ชุดห้องเผาไหม้เสริมลดอัตราส่วนการอัดเพื่อเปลี่ยนการทำงานของเครื่องยนต์เล็กดีเซลเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีชัยยง
ศิริพรมงคล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 17773
ออกให้ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2564
หมดอายุ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2568
12

เครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินแบบมี
หน่วยความจำในตัว
และสามารถสื่อสารแบบไร้สาย

อ.ชนะรบ  วิชาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903000579 
วันยื่นคำขอ 12 ก.พ. 2562
13
สูตรและกรรมวิธีการผลิตสบู่จากสารสกัดหอมแดง
ผศ.ดร.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903001466
วันที่ยื่นขอ 27 พ.ค. 2562
14
สูตรและกรรมวิธีการผลิตแหนมเห็ดนางรมภูฐาน
ผศ.ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903002361
วันที่ยื่นขอ 6 ก.ย. 2562
15
ระบบตรวจสอบเอกสารบันทึกผลการเรียนแบบกระจายศูนย์โดยใช้ระบบบล็อกเชน
ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903002904
วันที่ยื่นขอ 5 พ.ย. 2562
16
ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเวียนเอกสารโดยใช้ระบบบล็อกเชน
ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903002905
วัยที่ยืนขอ 5 พ.ย. 2562
17
ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003002741
วันที่ยื่นขอ 14 ต.ค. 2563
18
สูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมสมุนไพร
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2203001820
วันที่ยื่นขอ 18 ก.ค. 2565
19
เครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตน
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003000395
วันที่ยื่นขอ 19 ก.พ. 2563
20
ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทองน้ำผึ้งมะนาวสำหรับชงดื่ม
ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
ดร.สุธิษา เละเซ็น
และ อ.ศิวัฒน์ พลอินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003001068
วันที่ยื่นขอ 7 พ.ค. 2563
21
อิฐบล็อคดินซีเมนต์จากส่วนผสมของเส้นใยหญ้าแฝก
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003001617
วันที่ยื่นขอ 30 มิ.ย. 2563
22
ตู้สำหรับปลูกผักแสงประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติ
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003002249
วันที่ยื่นขอ 1 ก.ย. 2563
23
อิฐบล็อกซีเมนต์ผสมโฟม
อ.อรวรรณ จันทสุทโธ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
24
อุปกรณ์สร้างสัญญาณจำลองแบบดิจิทัล
รศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2103001262
วันที่ยื่นขอ 30 เม.ย. 2564
25
แปลงล้างขวดแก้วปากกว้าง
ดร.สุธิษา เละเซ็น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
26
เครื่องฝึกเวลาปฏิกิริยาแบบเก้าช่องที่มีนาฬิกาจับเวลาแยกตามช่อง
อาจารย์ปิยพงษ์ ชูจันอัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
27
อาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองสูตรมังสวิรัติ
ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
และ ดร.สุธิษา เละเซ็น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่ยื่นขอ 2103000979
วันที่ยื่นขอ 1 เม.ย. 2564
28
ฟาร์มอัจริยะสำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโต
ของพืชสายพันธุ์ถังเช่าด้วยเทคโนโลยีไอโอที
ผศ.จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
29
เครื่องมือกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืชระหว่างแถว
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
และ อ.สิงห์รัญ ชารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
30
อุปกรณ์เกลี่ยเม็ดข้าวเปลือกบนลานตาก
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ

31
เครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย
และ อ.พิรุณ ชมศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 5 พ.ค. 2564
เลขที่คำขอ 2103001293
32
เครื่องนึ่งก้อนเชื่อเห็ด
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
และ อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 5 พ.ค. 2564
เลขที่คำขอ 2103001294
33
ฐานยึดจีไอโฟนแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับงานสำรวจและทดสอบด้วยคลื่นสั่นสะเทือน
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
และ อ.ชนะรบ วิชาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
34
อุปกรณ์ช่วยถอดใส่ล้อยางรถแทรกเตอร์
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
และ รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
35
กรรมวิธีการผลิตผงแป้งกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
และ อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
36
สูตรขนมบราวนี่แครกเกอร์จากแป้งกล้วยและกรรมวิธีการผลิต
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
และ อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
37
สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมหม้อแกงลดพลังงานด้วยสารสกัดจากหญ้าหวาน
อ.สิริวรรณ สุขนิคม
อ.ณนกร หยกสหชาติ
และ ปฐมพงศ์ สมัครการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
38
ชุดต้นแบบปรับระดับแรงบิดท่อสูบน้ำตามความเข้มแสงอาทิตย์
อ.สุธี ลี้จงเพิ่มพูน
อ.ชิดชนก มากจันทร์
อ.วิรัช กองสิน
และ อ.กิตติพงศ์ คล้ายดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
39
สูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมกล้วยน้ำว้าผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟม-แมท
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
40
เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
41
เรือสำรวจอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยหลายใบพัด
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
และอ.ชนะรบ วิชาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
42
เรือสำรวจอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยแรงลม
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
และอ.ชนะรบ วิชาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
43
การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมผงธูป
อ.บัญชา พุทธากูล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
44
แหล่งกำเนิดคลื่นไหวสะเทือนความถี่สูงบนผิวน้ำสำหรับงานสำรวจหยั่งความลึกธรณี
อ.ชนะรบ วิชาลัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
45
สูตรและผลิตภัณฑ์เจลต้านสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรกะเม็งทั้ง 5 และกรรมวิธีการผลิต
อ.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
46
อุปกรณ์สร้างสัญญาณจำลองแบบดิจิทัลที่มีหกอินพุตหกเอาต์พุต
รศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
47
สูตรผลิตภัณฑ์เจลบรรเทาอาการแผลฟไหม้น้ำร้อนลวกที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบมะดาดและสารสกัดว่านหางจระเข้
ดร.สุนทรา เฟื่องฟุ้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
48
อิฐบำบัด
อ.จีรัฐติกุล กล้าหาญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
49
อุปกรณ์บำบัดผิวหน้าด้วยแอลอีดี
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
และ ดร.ไชยยันต์ บุญมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 

 
เครื่องหมายการค้า  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

สถานะ

รายละเอียด
1

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทอง

ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จสิ้น

ทะเบียนเลขที่ 201114470 ออกให้ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2563


 
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

สถานะ

รายละเอียด
1

ข้าวโพดเทียนพันธุ์"เทียนอยุธยา 60"

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์

คณะเทคโนโลยีการเกษต
รและอุตสาหกรรมเกษตร

เสร็จสิ้น

เลขที่ 1068/2560


 
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2565
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000