Untitled Document

 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายงานบริการทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เครือข่ายความร่วมมืองานบริการทางวิชาการ


ภายในประเทศ

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์แตง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
- เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
- เทศบาลตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
- เทศบาลตำบลท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
- เทศบาลตำบลปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
-เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี
-เทศบาลตำบลดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
- สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.
- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ศูนย์ประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคกลาง
- สถาบันคลังสมองของชาติ
- สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED


ภายนอกประเทศ
 
   
    
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th
         www.facebook.com/rdi.rmutsb
 
     
 
 
     
 
      
 
 
เว็บไซต์ สวพ.                Facebook สวพ.