Untitled Document

 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 
 
 
 
 
   
เอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยาย


หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 1
Research Management by Objective and Key Triple R (Research, Results, Redesign)
ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ปทุมวัน กรุงเทพฯ
       1. เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 21 ม.ค. 2563
     
  2. เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 22 ม.ค. 2563
       3. เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 23 ม.ค. 2563


โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบกรบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน
(25 มีนาคม 2562)
       1. Concept โครงการ
     
  2. ถอดบทเรียนประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
(25 กุมภาพันธ์ 2562)
      1. R2R
                  1.1 การพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
                  1.2 การพัฒนาระบบการจัดการแบบฟอร์มบัณฑิตศึกษาออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์
                  1.3 การศึกษาความต้องการ การใช้ระบบจองห้องออนไลน์
                  1.4 การศึกษาตัวแปรด้านการวางแผนงบประมาณที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการระบบจัดซื้อจัดจ้าง
                         ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

                  1.5 การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
                  1.6 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
                  1.7 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
                  1.8 ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผ้รับบริการต่องานแผนวิจัยและพัฒนา
                         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

                  1.9 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์บทปฏิบัติการชีววิทยา
                  1.10 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุนต่อการให้บริการของหน่วยพัสดุ
                  1.11 แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลและบริการอื่นของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                          ภาควิชาวิทยาระบาดบดเคี้ยว

                  1.12 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
                  1.13 ผลของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ต่อการรับรู้และ
                           การนำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ไปไปฏิบัติของพนักงานสายสนับสนุน

                  1.14 สภาพปัญหาและแนวทางการควบคุมภายในด้านการรับและจ่ายตามแนวคิดระบบ COSO
     

      2. การวิจัยเพื่อพัฒนางาน     
      3. ใบงานการเขียนเค้าโครงการวิจัย     
       4. เทคนิคการวิจัยสถาบัน      โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักวิจัยสายวิชาการ
(18 กุมภาพันธ์ 2562)
      1. ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัย 4.0
    


โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(15 กรกฎาคม 2561)
      1. การตรวจสอบความใหม่ของสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
      2. สิทธิบัตรการออกแบบ     
      3. กรมทรัพย์สินทางปัญญา     
      4. การจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร (เบื้องต้น)     
      5. ก่อนการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรจะเริ่มอย่างไร ร (เบื้องต้น)     


โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
(26 ธันวาคม 2560)
      คำจำกัดความแผนบูรณาการ     
      แนวทางการของบแผนบูรณาการ     
      เอกสารการบรรยายวิจัยนวัตกรรม (รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันตร์)     
      แบบฟอร์มแผนบูรณาการ     


โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ (กิจกรรมที่ 1)
(20 มีนาคม 2560)
      เอกสารประกอบการบรรยาย     


โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
      โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปี 2559-2560


โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)
      หนังสืองานเชิงวิเคราะห์
       งานวิจัยจากงานประจำ
       หนังสือการทำงานวิจัยสถาบันจากงานประจำ


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
       โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ปี 2554-2556

 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th
         www.facebook.com/rdi.rmutsb
 
     
 
 
     
 
      
 
 
เว็บไซต์ สวพ.                Facebook สวพ.