Untitled Document

 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 
 
 
 
 
   

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 


ประจำปีงบประมาณ 2565  

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565
  


ประจำปีงบประมาณ 2564  

• ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ(รอบที่ 2)
 

• ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ


ประจำปีงบประมาณ 2563  
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• สถาบัน/สำนัก/กอง

ประจำปีงบประมาณ 2562  (เพิ่มเติม) 
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2562

• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• สถาบัน/สำนัก/กอง

ประจำปีงบประมาณ 2561  (เพิ่มเติม) 
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• สถาบัน/สำนัก/กอง

ประจำปีงบประมาณ 2561
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• สถาบัน/สำนัก/กอง

ประจำปีงบประมาณ 2560
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• สถาบัน/สำนัก/กอง

ประจำปีงบประมาณ 2559  (เพิ่มเติม)   
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2559   
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• สถาบัน/สำนัก/กอง

ประจำปีงบประมาณ 2558
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• วิทยาลัยการจัดการ
• สถาบัน/สำนัก/กอง

แนวทาง/ขั้นตอนในการดำเนินการเบิกจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2557
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• วิทยาลัยการจัดการ
• สถาบัน/สำนัก/กอง

แนวทาง/ขั้นตอนในการดำเนินการเบิกจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2556  (เพิ่มเติม)
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• วิทยาลัยการจัดการ
• สถาบัน/สำนัก/กอง

ประจำปีงบประมาณ 2556
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• วิทยาลัยการจัดการ
• สถาบัน/สำนัก/กอง

ประจำปีงบประมาณ 2555
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• วิทยาลัยการจัดการ
• สถาบัน/สำนัก/กอง

ประจำปีงบประมาณ 2554
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• วิทยาลัยการจัดการ
• สถาบัน/สำนัก/กอง

ประจำปีงบประมาณ 2553
• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• วิทยาลัยการจัดการ
• สถาบัน/สำนัก/กอง

 


 

 

 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th
         www.facebook.com/rdi.rmutsb
 
     
 
 
     
 
      
 
 
เว็บไซต์ สวพ.                Facebook สวพ.