EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 
 
 
 
 
       
       ข่าวประชาสัมพันธ์...


- กฎเกณฑ์และระเบียบการเงินสำหรับผู้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากการร่วมกันระหว่าง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยวิจัยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่กับ มทรส. ประจำปี 2561
 

- ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
 

- ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม ประจำปี 2561


- ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2561 

- คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยวิจัยนวัตกรรม เพื่อสังคม
   และชุมชนภายใต้โครงการ "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว
   โดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม"
 

- ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
 
- กฎเกณฑ์และระเบียบการเงินสำหรับผู้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยทางเว็บไซต์ของหน่วยวิจัยนวัตกรรมฯ        รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ปี 2560
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
หัวหน้าโครงการ
View
1
โครงการเครื่องอบแห้งเปลือกแห้วด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าร่วม
กับปั๊มความร้อน
เอกชัย รัตนบรรลือ
2
โครงการการศึกษาการเกิดจุดดำในแห้วและการยกระดับผลิตภัณฑ์
แห้วแปรรูปเพื่อเข้า
เสน่ห์ บัวสนิท
3
โครงการนวัตกรรมการเชื่อมโยงการตลาดการท่องเที่ยวนิเวศเกษตร
ชุมชนสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สุขุม คงดิษฐ์
4
โครงการการส่งเสริมศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดตับเต่าแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วชิรญา เหลียวตระกูล
5
โครงการสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารประเภทผักและผลไม้
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์
6
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพื้นที่ ตำบลวังยาง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์
7
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้กับเกษตรกรชาวนาแห้ว
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุธาทิพย์ เลิศวิวัฒน์ชัยพร
8
การสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ของวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลิตผลเกษตรทับน้ำ-บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
พาขวัญ ทองรักษ์
9
แนวทางการออกแบบทางสัญจรร่วมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
วิถีชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พรชัย โลหะพิริยกุล
10
การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย ของหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3) มนตรี สังข์ทอง
11
โครงการ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตหัวพันธุ์แห้วปลอดภัย ระยะที่ 2 การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน
ฉวีวรรณ บุญเรือง
12
การศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า
แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเกาะเกร็ด
จิราณีย์ พันมูล
13
โครงการแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รสสุคนธ์ แย้มทองคำ
14
โครงการการพัฒนาระบบการจัการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.นนทบุรี
สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 3
ระวีวรรณ สุวรรณศร
15
โครงการการพัฒนาหน่อกะลาในพื้นที่เกาะเกร็ด
เพื่อเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
สุธิษา เละเซ็น
16
โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพมันเทศ ละอองศรี ศิริเกษร
17
   

ปี 2559
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
หัวหน้าโครงการ
View
1
การพัฒนาเครื่องล้างหัวมันเทศโดยใช้แรงดันน้ำโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
ฉัครพล พิมพา
2
การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหาร
จากมันเทศ สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชองชุมชนทับน้ำ
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
3
สายโซ่อุปทานและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช
เพื่อความมั่นคงในการผลิตมันเทศของ จ.พระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร
4
การพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทับน้ำเพื่อเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันดี ศรีสวัสดิ์
5
การพัฒนาการวางแผนชุมชนเพื่อบูรณาการสู่แผนพัฒนาสามปีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ศิริศักดิ์ บัวชุม
6
การสร้างการยอมรับระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทางการเกษตรสำหรับเกษตรกร ต.ทับน้ำ
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
อาคม สงเคราะห์
7
กระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี
อาบน้าคืนเพ็ญของชุมชนสามเรือน จ.พระนครศรีอยุธยา
ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
8
การจัดการที่พักแรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecolodge)
ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ
9
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองโพธิ์ ของประชน ตำบลสามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ยุพิน พูนดี
10
การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดตับเต่าเชิงการค้าสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนดยการะบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
วชิรญา เหลียวตระกูล
11
แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวนิเวศเกษตร
อย่างมีส่วนร่วม ของชุมชนสามเรือน จ.พระนครศรีอยุธยา
สุขุม คงดิษฐ์
12
การพัฒนาแผนเพื่อการสร้างแรงจูงใจต่อการลดการใช้สารเคมี
ของชาวนาแห้ว: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์
13
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตหัวพันธุ์แห้วปลอดภัย ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
14
โครงการศึกษาสารจากธรรมชาติเพื่อทดแทนสารฟอกขาวในแห้ว ผศ.ชื่นสุมน ยิ้มถิน
15

การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าว
กับการปลูกแห้ว ในเขตพื้นที่ อ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี

วราภรณ์ นาคใหม่
16
การศึกษาวิธีการลดการเกิดจุดดำในแห้วต้มและการใช้ประโยชน์
จากน้ำต้มแห้วและเปลือกแห้วหลังกระบวนการตัดแต่ง
เสน่ห์ บัวสนิท
17
การตรวจสอบข้อมูลสำคัญของแห้วสุพรรณ สำหรับการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ จ.สุพรรณบุรี
ดร.พลารัก ไชยโย- ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 2560 
- คู่มือบริหารการเงินและพัสดุ
- แบบฟอร์ม Concept paper
- แบบฟอร์ม Full proposal
- Guideline รายงานความก้าวหน้า (โครงการย่อย)การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ประจำปี พ.ศ.2560
   - ประการศ มทรส. เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ประจำปี พ.ศ.2560
   - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสารเชิงหลักการ)


ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2559


การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 2559

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 


• โครงการ : การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัมนาพื้นที่
จ.นนทบุรี จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา  (พ.ศ.2560) 
• โครงการ : การปรับปรุงระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัมนาพื้นที่
จ.นนทบุรี จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา  (พ.ศ.2559) 


• โครงการ : การปรับปรุงระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัมนาพื้นที่
จ.นนทบุรี จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา  (พ.ศ.2558)

  


ประจำปี 2557
โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ
 
    • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    • คณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
    • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • คณะศิลปศาสตร์
กฏเกณฑ์และระเบียบการเงินสำหรับผู้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากการร่วมกันระหว่าง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยวิจัยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่กับ มทร.สุวรรณภูมิ 
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal) หน่วยนวัตกรรม
เพื่อสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสารเชิงหลักการ)
แผนงานระยะ 3 เดือน
เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการเสวนางานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ กลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      วิทยากร รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
      อาจารย์ยุพิน พูนดี
      ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
      นางสาวณัฐกฤตา รักใหม่


 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th
         www.facebook.com/rdi.rmutsb
 
     
 
 
     
 
      
 
 
เว็บไซต์ สวพ.                Facebook สวพ.