ข้อมูลผลการดำเนินงานบริการวิชาการ

 
โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ | 138 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ | 146 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเยาวชนนักสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว | 132 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ | 180 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ | 148 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า | 182 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการแนะแนวน้องมองศิลปศาสตร์ | 182 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ | 236 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการค่ายอาสาวิศวกรรมโยธาพัฒนาชุมชนสุพรรณบุรี | 150 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ | 164 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) ด้วยการบูรณาการสหสาขาวิชา เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ | 232 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร | 164 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้หัวข้อ “Data Visualization พิชิต Mission ขององค์กร” | 168 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงาน ในศตวรรษที่ ๒๑ | 202 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการศูนย์พัฒนาวิชาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Road Show EEC) | 138 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง | 160 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน | 262 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการรู้ใช้เข้าใจรถยนต์ไฟฟ้า | 220 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการ การสร้างอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม | 184 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป หลักสูตรช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ | 200 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้นวัตกรรม ๔.๐ งานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 204 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อการศึกษาด้วย Google Site | 150 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ