ข่าวประชาสัมพันธ์

 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Green hydrogen Ecosystem และพัฒนากำลังคนด้านการรองรับคาร์บอนเครดิต | 268 ครั้ง เมื่อ 13 ชั่วโมงที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 2 | 224 ครั้ง เมื่อ 15 ชั่วโมงที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัย” | 794 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570 | 1000 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
กิจกรรม Enterpreneur Talk EP.1 : ผู้ประกอบการกับกลไกการขอสนับสนุนทุน จากหน่วยงานภาครัฐ | 1034 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The Innovation and Academic Conference for Thai-European Communities (TICTEC) 2024 | 46 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
อพ.สธ. จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2567 | 2818 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สวพ. ร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ | 776 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงกระบวนการผลิตหมูยอ | 744 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรมอาชีพผู้สูงอายุหลักสูตรการทำขนมจีบซาลาเปา | 734 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แหล่งทุนหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) | 730 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Minitab | 900 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย SPSS | 988 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินโครงการการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงาน ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 | 4022 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 | 1688 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือการดำเนินการขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญา และงานบ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ | 160 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบต.พระยาบันลือ | 640 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 1104 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เครือข่าย 9 มทร. ร่วมกับ บพท. และมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ ร่วมกันถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน | 150 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
RUS Talk & Show : Smart Start Idea by GSB Startup สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นักศึกษา | 700 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1 | 862 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2567 (9 ใบงาน) | 5820 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี | 130 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อพ.สธ. จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 | 148 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2567 | 98 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ครั้งที่ 1/2567 | 110 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เยี่ยมชม Depot รถไฟฟ้ารางเบา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน | 112 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2567 และการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของธนาคารออมสิน | 100 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืนของประเทศ | 118 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ Webometrics ครั้งที่ 1/2567 | 140 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การจัดทำโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน | 114 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมชี้แจง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร ระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B | 72 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้งานระบบวารสาร ThaiJo สำหรับกองบรรณาธิการ | 98 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้งานระบบวารสาร ThaiJo | 214 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
งาน I-New Gen Award 2024 | 104 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2567 | 116 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ 2567 | 136 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ สวพ. มทร. 9 แห่ง | 104 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย ในภาคอุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน | 118 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 84 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย ด้านการวิจัย บริการวิชาการ | 102 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การเยี่ยมชมและกำกับดูแลโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของประเทศ ระยะที่ 2 ณ จังหวัดสกลนคร | 122 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 | 102 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 | 96 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพระดาบส ครั้งที่1/2567 | 102 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 10th International Symposium on Fusion of Science and Technology (ISFT 2024) | 90 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 4/2566 | 642 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
PMU-B Brainpower Congress 2023: Frontier Research to Future Industries by I conNEXT with U | 114 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ELC AGRI INNO @ Maejo 16-24 ธันวาคม 2566 | 132 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ