ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประชุมหารือแนวทางการให้บริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับมูลนิธิพระดาบส | 390 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรระบบนิวเมติกส์และการควบคุมระดับสูง | 394 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
#ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill บุคลากรจากสถานประกอบการ | 426 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2/2566 | 148 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย" | 152 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Reinventing กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน | 180 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus | 128 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
งานศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ สวพ. ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร ระบบนิวเมติกส์และการควบคุมระดับพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | 418 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | 136 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร Focus Improvement for Automation System ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B | 146 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และป้องกัน ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ตามแนวทาง EEC Model Type B | 174 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ รุ่นที่ 1 | 134 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการจัดตั้งหน่วยเร่งรัดพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี Business Acceleration Platform ในสถาบันอุดมศึกษา | 154 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรบริหารจัดการสิทธิบัตรอย่างมืออาชีพ (Patent Professional) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา | 218 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
MOU สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ทั้ง 9 แห่ง | 180 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
นักวิจัยได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ RMUTCON 2023 | 158 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงาน RMUTCON 2023 | 180 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
RMUTCON 2023 | 148 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 3/2566 | 166 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี | 144 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน | 126 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 3/2566 | 160 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พัฒนาอาชีพด้านคหกรรม ขนมไทยมงคล | 144 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน | 158 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การออกแบบเครื่องหมายทางการค้า | 144 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สถาบันไทย-เยอรมัน เยี่ยมชมอาคารมหาวิทยาลัย | 220 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
TechnoMart 2023 | 172 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Thailand Research Expo 2023 | 210 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม Highlight Stage | 194 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การทำขนมทองม้วน | 166 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การทำยาหม่องน้ำ | 174 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การส่งเสริมการทิ้งและการคัดแยกขยะมูลฝอย | 164 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง มหาวิทยาลัยและสถาบันไทย-เยอรมัน | 172 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
นักวิจัยเข้าร่วมบันทึกเทปและออกรายการโทรทัศน์ | 230 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม 2nd RMUT-TRM Day “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการครั้งที่ 2” | 242 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา | 204 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานแถลงข่าว Thailand Research Expo 2023 | 174 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
TRIUP FAIR 2023 | 188 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรเทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT รุ่นที่ 1 | 160 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนฯ | 200 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Data Mining Algorithms | 252 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน 2565 | 149 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2566 | 167 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสู่การเป็นนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา | 239 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์และมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ | 144 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ | 155 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นักวิจัย มทรส. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนภายนอก (Proposal Bank) | 179 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา | 183 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รับการประเมินติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน | 150 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Cyber Security for Smart User | 159 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ