<< กลับสู่เว็บไซต์หลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 097 270 8866 rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหารและพัฒนาระบบ

นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน
Miss Aomjai Boonnoon

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์
Miss Khwanrutai Phakpijan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวรงค์ บุญนิมิตร
Mr.Warong Bunnimit

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอารียา ภาคสุข
Miss Areeya Paksuk

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมพ์ชนก เพิงสงเคราะห์
Miss Pimchanok Poengsongkhroh

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

© จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ