<< กลับสู่เว็บไซต์หลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 097 270 8866 rdi@rmutsb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วารุณี ศรีสงคราม
Asst.Prof.Dr.Warunee Srisongkram

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ชูชาติ เฉลิมถ้อย
Mr.Choochart Chaloemthoi

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
Dr.Sirilak Prasertkulsak

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ศิวัตม์ พลอินทร์
Mr.Siwat Polin

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

© จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ