<< กลับสู่เว็บไซต์หลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 097 270 8866 rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหารงานวิจัย

นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์
Miss Somporn Wongsak

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย

ดร.สุรัตน์ วังพิกุล
Dr.Surat Vangpikul

นักวิจัย

นางสาวอรุณรัตน์ อารยพันธุ์
Miss Arunrat Arrayaphan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอามีนะห์ ใจหาญ
Mrs. Ameenah Jaihan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

© จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ