<< กลับสู่เว็บไซต์หลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 097 270 8866 rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวพนิดา เฟื่องขจร
Miss Panida Fueangkhajon

หัวหน้างานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวน้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว
Miss Namtip Yamklebbur

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชนาพร วัยทรง
Miss Chanaporn Waithong

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธีมาภรณ์ พัฒนะ
Miss Theemaporn Pattana

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการภายใต้ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายความร่วมมือ สป.อว.

© จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ