<< กลับสู่เว็บไซต์หลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 097 270 8866 rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Enterprise Linkage Center

นางสาวสราวิณีย์ เชียรพิมาย
Miss Sarawinee Chaienpimay

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร
Miss Ratsadakorn Thammaro

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพรรษชล พานิจจะ
Miss Passachon Panijja

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพิชญาดา วรวาท
Miss Pichayada Worawat

นักวิชาการศึกษา

© จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ