<< กลับสู่เว็บไซต์หลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 097 270 8866 rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Enterprise Linkage Center

นางสาวสราวิณีย์ เชียรพิมาย
Miss Sarawinee Chaienpimay

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร
Miss Ratsadakorn Thammaro

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายปาริเยศ เยาวสังข์
Mr.Pariyes Yaowasang

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรรษชล พานิจจะ
Miss Passachon Panijja

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพิชญาดา วรวาท
Miss Pichayada Worawat

นักวิชาการศึกษา

© จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ