<< กลับสู่เว็บไซต์หลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 097 270 8866 rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการบริหาร

กองทุนส่งเสริมงานวิจัย

รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

อธิการบดี

ประธาน
ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง

รองอธิการบดี

กรรมการ
ผศ.ดร. ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง

รองอธิการบดี

กรรมการ
ผศ.ดร.ธงชัย อรัญชัย

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กรรมการ
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

กรรมการ
ผศ.ดร.สุรชัย เอมอักษร

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ
ผศ.ดร.เจษฎา จันทร์ผา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ
ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการ
ดร.สัมพันธ์ สุกใส

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

กรรมการ
ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการและเลขานุการ
ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ

© จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ