<< กลับสู่เว็บไซต์หลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 097 270 8866 rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการบริหาร

ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธาน
อาจารย์ ชูชาติ เฉลิมถ้อย

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ
ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ
อาจารย์ ศิวัตม์ พลอินทร์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ
นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย

กรรมการ
นางสาวพนิดา เฟื่องขจร

หัวหน้างานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กรรมการ
นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการและเลขานุการ

© จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ