<< กลับสู่เว็บไซต์หลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา 097 270 8866 rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการประจำ

ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธาน
ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ
อาจารย์ ศิวัตม์ พลอินทร์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ
ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
กรรมการ
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์
กรรมการ
นายปรัชญา เพิ่มทองคำ
กรรมการ
รศ.ดร.ดนุพล คำปัญญา
กรรมการ
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
กรรมการ
อาจารย์ ชูชาติ เฉลิมถ้อย

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการและเลขานุการ

© จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ