กิจกรรมงานบริหารงานวิจัย

 
โครงการอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 550 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
อบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Green hydrogen Ecosystem และพัฒนากำลังคนด้านการรองรับคาร์บอนเครดิต | 646 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัย” | 1234 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แหล่งทุนหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) | 838 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Minitab | 966 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย SPSS | 1070 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืนของประเทศ | 196 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การจัดทำโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน | 176 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้งานระบบวารสาร ThaiJo สำหรับกองบรรณาธิการ | 150 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้งานระบบวารสาร ThaiJo | 288 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 10th International Symposium on Fusion of Science and Technology (ISFT 2024) | 122 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
PMU-B Brainpower Congress 2023: Frontier Research to Future Industries by I conNEXT with U | 178 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2566 | 726 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2023 | 850 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2/2566 | 184 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus | 176 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
MOU สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ทั้ง 9 แห่ง | 216 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นักวิจัยได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ RMUTCON 2023 | 212 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
RMUTCON 2023 | 240 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 3/2566 | 208 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Thailand Research Expo 2023 | 254 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม Highlight Stage | 262 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
นักวิจัยเข้าร่วมบันทึกเทปและออกรายการโทรทัศน์ | 316 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม 2nd RMUT-TRM Day “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการครั้งที่ 2” | 278 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
งานแถลงข่าว Thailand Research Expo 2023 | 272 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2566 | 203 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์และมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ | 180 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ | 205 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
นักวิจัย มทรส. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนภายนอก (Proposal Bank) | 221 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ร่วมแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ | 220 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในการดำเนินโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 2566 | 165 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2566 | 182 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัย | 241 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ