วิสัยทัศน์

"องค์กรหลักส่งเสริม พัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีสู่ความเชื่อมโยงภาคประกอบการและพันธกิจสังคม"

พันธกิจ

  • ส่งเสริมพัฒนานักวิจัย นักบริการวิชาการให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนที่สูงขึ้น ด้วยกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
  • ส่งเสริม สนับสนุน บริหารแหล่งทุนวิจัย ยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติที่สูงขึ้น
  • สนับสนุน การพัฒนาบริหารหน่วยวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ความเชื่อมโยงบริการวิชาการภาคประกอบการและพันธกิจเพื่อสังคม
  • ส่งเสริมบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา สู่การบ่มเพาะวิสาหกิจสร้างผู้ประกอบการใหม่ รองรับขับเคลื่อนการร่วมลงทุนและถือหุ้นส่วน
  • เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประกอบการ เพื่อพัฒนากำลังคนและยกระดับนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา


679 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ