คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ-งานวิจัย

ประกาศ

 

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

 

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

 

การเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักบริการวิชาการ

 

การสนับสนุนการไปนำเสนอผลงาน

 

การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ

 

หลักเกณฑ์/ขั้นตอน

 

ระเบียบ

 

คำสั่งงานบริหารงานวิจัย1589 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ