ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงานวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

คู่มือสำหรับนักวิจัย การกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ (สำหรับการเบิกจ่าย)

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงานวิจัยดังนี้

  • เบิกเงินงวดแรก  เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

1.แบบบันทึกขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและขอเบิกเงินงวดแรกในการดำเนินการวิจัย (Download แบบฟอร์ม)
2. แผนการเบิกจ่ายเงิน ให้ระบุยอดเงินที่จะเบิกจ่ายในแต่ละงวดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดือนใด (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย)
3. แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (วจ.1) (Download แบบฟอร์ม)
4. สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย 2 ชุด (ส่งกองคลัง 1 ชุด สวพ.เก็บ 1 ชุด) (Download แบบฟอร์ม)
    หมายเหตุ : ผู้ลงนามในสัญญารับทุน (ผู้ให้ทุน) คือ คณบดี/ผอ.สถาบัน/สำนัก/กอง
5. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด และแนบไฟล์ข้อเสนอบนระบบบริหารจัดการงานวิจัย
     - แบบฟอร์มการปรับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (Download แบบฟอร์ม)
6. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
7. ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยพร้อมลงลายมือชื่อ)
8. เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (Download แบบฟอร์ม)

 

  • ขอเบิกเงินงวดสอง หรือก่อนสุดท้าย

1. แบบบันทึกขอเบิกเงินงวดสองหรือก่อนงวดสุดท้าย (Download แบบฟอร์ม)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (แบบ ต1-ช/ด) (Download แบบฟอร์ม)
3. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
4. ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 2 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)

 

  • ขอเบิกเงินงวดสุดท้าย และเคลียร์หลักฐานการจ่ายเงิน
    (อ้างอิงหนังสือกองคลัง ศธ 0585.03/ว216 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555)

1. แบบบันทึกขอเบิกเงินงวดสุดท้ายและขอส่งหลักฐานจ่ายเงินงวดสุดท้าย (Download แบบฟอร์ม)
2. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) (Download แบบฟอร์ม)
3. แบบสรุปคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์จากการวิจัย (Download แบบฟอร์ม)
- กรณีวิจัยสถาบัน แบบสรุปและนำเสนอเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย(Download แบบฟอร์ม)
4. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
5. ใบสำคัญรับเงินงวดสุดท้าย (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
6. แบบรายงานผลการดำเนินการวิจัยตามข้อกำหนดหลังการรับทุน (งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย) (Download แบบฟอร์ม)
7. หนังสือรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ จากหน่วยงานภายนอก (กรณีกำหนดใน TOR) (Download)
8. เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
- รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Download)
- ตัวอย่างการพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Download)

** เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ มายัง สวพ. จำนวน 1 เล่ม และแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบบริหารงานวิจัย

 

  • ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย (ในกรณีดำเนินการวิจัยไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ)

1. แบบบันทึกขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย (Download แบบฟอร์ม)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (แบบ ต1-ช/ด) (Download แบบฟอร์ม)
ปรับปรุงข้อมูล ณ ธ.ค. 25662614 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ