งบรายได้ของคณะ/หน่วยงาน

โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้  ประจำปี 2555

• คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (1)
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (2)
• คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3)
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4)
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5)
• คณะศิลปศาสตร์ (6)
• วิทยาลัยการจัดการ (7)
• สถาบัน/สำนัก/กอง (8)263 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ