งานวิจัยที่ได้รับทุน

 
โครงการวิจัยงบประมาณภายนอก | 286 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
งบรายได้ของคณะ/หน่วยงาน | 328 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
งบประมาณแผ่นดิน | 350 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) | 830 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | 1920 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ