รายงานการประชุม ดูทั้งหมด

รายงานการประชุม-งานบริหารฯ

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2567 29 ก.พ. 67
1/2565
2/2565
17 มี.ค. 65
2 พ.ย. 65
1/2564
2/2564
22 เม.ย 64
27 ก.ย. 64
1/2563
2/2563
21 พ.ค. 63
23 ก.ย. 63

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
5/2565
6/2565
7/2565
27 ม.ค. 65
30 มี.ค. 65
27 เม.ย. 65
2 มิ.ย. 65
15 ก.ย. 65
26 ต.ค. 65
29 ธ.ค. 65
1/2566 24 ต.ค. 66

 

ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2559
2/2559
3/2559
4/2559
15 ม.ค. 59
13 พ.ค. 59
9 ก.ย. 59
24 ต.ค.59

 

ประชุมกำกับติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนา

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2566
2/2566
18 ส.ค. 66
6 ต.ค. 66

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร กำกับ และติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนา

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2566 1 พ.ค. 66

 

รายงานการประชุม-งานวิจัย

ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISFT2022 & 2nd RUSiCON

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2565 7 มิ.ย. 65

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
15 ม.ค.64
28 ม.ค.64
1 เม.ย. 64
1 ต.ค. 64
1/2565
2/2565
28 ก.พ. 65
2 มิ.ย. 65
1/2566
2/2566
3/2566
4/2566
29 มี.ค. 66
16 มิ.ย. 66
25 ส.ค. 66
13 ธ.ค. 66

 

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2566
2/2566
6 ม.ค.66
27 ธ.ค. 66

รายงานการประชุม-งานบริการวิชาการฯ

ประชุมคณะกรรมการบริการวิจัยและบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2565 2 มิ.ย. 65

 

ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2561
2/2561
29 พ.ย. 60
31 ส.ค. 61
1/2562
2/2562
3/2562
21 ก.พ. 62
18 มี.ค. 62
4 ก.ย. 62

 

ประชุมทบทวนข้อมูลหลักสูตรบริการวิชาการ

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2559 19 ก.ย. 59

 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2563
2/2563
9 มี.ค. 63
12 พ.ค. 63

 

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมุลนิธิพระดาบส

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2563 14 ต.ค. 63
1/2564 17 ธ.ค. 64
1/2565 28 พ.ย. 65
1/2567 15 ม.ค. 67

 

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่า และการให้บริการทางวิชาการแบบมีรายได้

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1/2562 1 มี.ค. 62

 

โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
2564 21 ก.ย. 64
2565 18 เม.ย. 65
2566 30 พ.ย. 65

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ