เครือข่ายการวิจัย

เครือข่ายการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เครือข่ายในประเทศ เครือข่ายนอกประเทศ

1. เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
2. เครือข่ายวิจัยสหวิทยาการราชบัณฑิตสภา กลุ่มภาคกลาง
3. เครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
4. เครือข่ายวิจัยวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
5. เครือข่ายวิจัย เชิงบูรณาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ส.ก.อ.)

1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
    1.1 สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
5. สำนักงานสภานโยบายสภาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
    5.1หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
    5.2 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบัน 
          อุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
    5.3 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
6. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
    8.1 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
9. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
10. สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI)
11. ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
12. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
13. สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (สวทน.)

เครือข่าย มทร.

1. สวพ. มทร.อีสาน
2. สวพ. มทร.ศรีวิชัย
3. สวพ. มทร.ธัญบุรี
4. สวพ. มทร.ล้านนา
5. สวพ. มทร.กรุงเทพ
6. สวพ. มทร.ตะวันออก
7. สวพ. มทร.รัตนโกสินทร์
8. สวพ. มทร.พระนคร

1. International Society on the Fusion science and Technologies
2. University de Lorraine, FRANCE
3. Gyeongsang National University, KOREA
4. Gachon University, Korea
5. Seoul National University of Science and Technology, Korea
6. Ryerson University, CANADA
7. Delhi Technological University, India
8. University of Indonesia, Indonesia


465 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ