เครือข่ายงานบริการวิชาการ

เครือข่ายงานบริการทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เครือข่ายในประเทศ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์แตง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 • เทศบาลตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เทศบาลตำบลท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เทศบาลตำบลปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี
 • เทศบาลตำบลดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ศูนย์ประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคกลาง
 • สถาบันคลังสมองของชาติ
 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED


537 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ