ข่าว

 
ทดสอบ | 126 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย "การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)" ประจำปีงบประมาณ 2567 | 430 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) | 430 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) | 424 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) | 424 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป | 488 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการ e-ASIA Joint Research Program (FY2025) ด้านเกษตร (อาหาร) | 528 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
วช. และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช. – บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) | 210 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (Tcels) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1) | 216 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วหรั่ง ถั่วอาหารสัตว์ และถั่วบำรุงดิน) ประจำปีงบประมาณ 2567 | 316 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 330 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวก. เปิดรับรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ด้านกาแฟ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 260 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวก. รับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected topic ภายใต้แผนงานวิจัยพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต ประจำปีงบประมาณ 2567 | 288 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอโครงการแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาคสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup | 310 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอโครงการแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมรายสาขา สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย | 404 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บพท. รับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567 | 364 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ2567 | 268 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 | 300 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ | 292 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ครั้งที่ 1/2566 | 352 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ครั้งที่ 1/2566 | 374 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ