ประชาสัมพันธ์

 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ธง คำเกิด | 284 ครั้ง เมื่อ 23 ชั่วโมงที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง | 488 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร | 564 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปวีณา สุขสอาด | 776 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรัญ ณ สงขลา | 774 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิริวรรณ สุขนิคม | 2282 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ | 3726 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มงคล แก้วบำรุง | 752 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไชยยันต์ บุญมี | 888 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปวิชญา โภชฌงค์ | 978 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิเชียร ดวงสีเสน และทีมวิจัย | 844 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง และทีมวิจัย | 928 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม และทีมวิจัย | 914 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ และทีมวิจัย | 832 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ และทีมวิจัย | 948 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ธง คำเกิด และทีมวิจัย | 900 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ บูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์มรดกโลกของไทย และเผยแพร่สู่สายตานักวิจัยทั่วโลก | 1250 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรีฑา สุขทั่ง และคณะ | 11930 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ | 14580 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล | 152 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ยอดชาย สิงห์ทอง | 138 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสราวิณีย์ เชียรพิมาย | 108 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญาดา วรวาท | 92 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรัตน์ วังพิกุล | 136 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สราวุฒิ สิริเกษมสุข | 276 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธงชัย อรัญชัย | 240 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ชัยยง ศิริพรมงคลชัย | 224 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มงคล แก้วบำรุง | 232 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.กันติพจน์ กองแก้ว และ ดร.สิงห์รัญ ชารี | 306 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อ.สุวัฒน์ สกุลชาติ | 130 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ | 128 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุริยา น้ำแก้ว | 140 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ITA | 146 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง | 188 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณพงศ์ วรรณพิรุณ และคณะ | 242 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ยอดชาย สิงห์ทอง | 282 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี | 282 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล | 1004 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ | 990 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรษชล พานิจจะ | 13652 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย | 13818 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง | 980 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน | 21336 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล | 14910 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อำนวยพศ ทองคำ และคณะ | 24740 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อำนวยพศ ทองคำ และคณะ | 16772 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อำนวยพศ ทองคำ และคณะ | 2188 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร | 17660 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน | 236 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อ.อติศักดิ์ ไสวอมร | 276 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ