ประชาสัมพันธ์

 
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรีฑา สุขทั่ง และคณะ | 3220 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ | 4662 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล | 88 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ยอดชาย สิงห์ทอง | 82 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสราวิณีย์ เชียรพิมาย | 76 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญาดา วรวาท | 62 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรัตน์ วังพิกุล | 64 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สราวุฒิ สิริเกษมสุข | 170 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธงชัย อรัญชัย | 158 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ชัยยง ศิริพรมงคลชัย | 126 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มงคล แก้วบำรุง | 132 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.กันติพจน์ กองแก้ว และ ดร.สิงห์รัญ ชารี | 204 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อ.สุวัฒน์ สกุลชาติ | 90 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ | 84 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุริยา น้ำแก้ว | 90 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ITA | 84 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง | 126 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณพงศ์ วรรณพิรุณ และคณะ | 168 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ยอดชาย สิงห์ทอง | 178 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี | 172 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล | 926 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ | 918 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรษชล พานิจจะ | 7014 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย | 7106 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง | 858 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน | 13132 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล | 9908 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อำนวยพศ ทองคำ และคณะ | 15006 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อำนวยพศ ทองคำ และคณะ | 9828 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อำนวยพศ ทองคำ และคณะ | 2124 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร | 9970 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน | 192 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อ.อติศักดิ์ ไสวอมร | 242 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชิดชนก มากจันทร์ | 222 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงทิพย์ ฤคณีย์ | 240 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวัฒน์ สกุลชาติ | 230 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขนมมันเทศนึ่ง | 192 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้าวเกรียบมันเทศ | 219 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขนมไข่นกกระทาจากมันเทศ | 196 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การผลิตขนมเค้กจากเมล่อน | 186 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย | 75 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การเพาะเห็ดตับเต่าขาวเห็ดตีนแรด | 73 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา | 79 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การทำทองม้วนจากแป้งกล้วย | 131 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การเพาะเห็ดตับเต่าดำ | 110 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ | 116 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ