นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ บูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์มรดกโลกของไทย และเผยแพร่สู่สายตานักวิจัยทั่วโลก

การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากร
และนักวิจัยที่ประยุกต์องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่ศิลปกรรม อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นมรดกโลก
ที่สำคัญอันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ส่งผลให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล แก้วบำรุง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคนิคการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ ศิลปกรรมและโบราณคดี เพื่อช่วยทำนายการไหลของ
กระแสอากาศความชื้น และอุณหภูมิ ให้เข้าใจถึงกลไกของการเสื่อมสภาพของจิตรกรรมฝาผนัง
สมัยอยุธยาซึ่งมีอายุหลายร้อยปี จนประสบความสำเร็จ ด้วยความโดดเด่นของงานวิจัย ANSYS Inc.
ซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกทางด้านซอฟแวร์การคำนวณขั้นสูงทางวิศวกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญ
จึงได้รับคัดเลือกเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นนักวิจัยไทยคนแรก และเป็นงานวิจัย
ทางการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังชิ้นแรกของโลกที่ได้รับคัดเลือกจาก ANSYS Inc. อันแสดงถึงศักยภาพ
ของนักวิจัยไทยสู่สายตานักวิจัยทั่วโลก

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล แก้วบำรุง
หัวหน้าโครงการวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Facebook1171 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ