คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้หัวข้อ “Data Visualization พิชิต Mission ขององค์กร” | 130 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงาน ในศตวรรษที่ ๒๑ | 138 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการศูนย์พัฒนาวิชาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Road Show EEC) | 96 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง | 120 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน | 202 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการรู้ใช้เข้าใจรถยนต์ไฟฟ้า | 176 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการ การสร้างอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม | 142 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป หลักสูตรช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ | 160 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้นวัตกรรม ๔.๐ งานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 168 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อการศึกษาด้วย Google Site | 114 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ