หน่วยงานภายนอก
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

ติดตามข่าวสาร

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ