กิจกรรมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญาสู่ภาคธุรกิจเอกชน


       เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการเป้าหมายที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสิทธิเทคโนโลยีกับภาคธุรกิจเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนนําผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 1 : การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญาสู่ภาคธุรกิจเอกชนและภาคอุตสาหกรรม IP for Business Innovation ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสู่การเผยแพร่ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการจัดการสิทธิเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ มีการอบรมในหัวข้อ การขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญาสู่ภาคธุรกิจเอกชน และภาคอุตสาหกรรม IP for Business Innovation โดยมี คุณสิทานนท์ อมตเวทย์ ผู้จัดการ (แผนงาน P-SUIT) ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 9 ราชมงคล โดยมี อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น จากคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ และคณะ เป็นวิทยากร มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานทรัพย์สินทางปัญญาเครือข่าย 9 ราชมงคล เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา869 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ