ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัย | ? ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร กำกับ และติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที 1/2566 | ? ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
Startup Inspiration | ? ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2566 | ? ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในการดำเนินโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 2566 | ? ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาหลักสูตร | ? ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้รับรางวัล | ? ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ | ? ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ปลูกผักในถาดยกสูงและใช้เทคโนโลยีระบบสั่งน้ำอัตโนมัติ | ? ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ร่วมแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร Smart Phone | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ดูแลสุขภาพของ ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมยางยืดพิชิตโรค | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Cyber Security for Smart User | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
รับการประเมินติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
นักวิจัย มทรส. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนภายนอก (Proposal Bank) | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์และมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสู่การเป็นนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2566 | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน 2565 | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Data Mining Algorithms | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนฯ | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรเทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT รุ่นที่ 1 | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
TRIUP FAIR 2023 | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานแถลงข่าว Thailand Research Expo 2023 | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม 2nd RMUT-TRM Day “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการครั้งที่ 2” | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
นักวิจัยเข้าร่วมบันทึกเทปและออกรายการโทรทัศน์ | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง มหาวิทยาลัยและสถาบันไทย-เยอรมัน | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การส่งเสริมการทิ้งและการคัดแยกขยะมูลฝอย | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การทำยาหม่องน้ำ | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การทำขนมทองม้วน | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม Highlight Stage | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Thailand Research Expo 2023 | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
TechnoMart 2023 | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สถาบันไทย-เยอรมัน เยี่ยมชมอาคารมหาวิทยาลัย | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การออกแบบเครื่องหมายทางการค้า | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พัฒนาอาชีพด้านคหกรรม ขนมไทยมงคล | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 3/2566 | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 3/2566 | ? ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
RMUTCON 2023 | ? ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงาน RMUTCON 2023 | ? ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
นักวิจัยได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ RMUTCON 2023 | ? ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

ติดตามข่าวสาร

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ