ข่าวประชาสัมพันธ์

 
รายงานผลการดำเนินโครงการการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงาน ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 | 236 ครั้ง เมื่อ 13 ชั่วโมงที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 | 676 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
ประชุมหารือการดำเนินการขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญา และงานบ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ | 114 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบต.พระยาบันลือ | 498 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 988 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เครือข่าย 9 มทร. ร่วมกับ บพท. และมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ ร่วมกันถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน | 118 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
RUS Talk & Show : Smart Start Idea by GSB Startup สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นักศึกษา | 592 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1 | 808 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2567 (9 ใบงาน) | 3164 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี | 98 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อพ.สธ. จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 | 118 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2567 | 70 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ครั้งที่ 1/2567 | 88 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เยี่ยมชม Depot รถไฟฟ้ารางเบา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน | 76 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2567 และการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของธนาคารออมสิน | 80 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืนของประเทศ | 80 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ Webometrics ครั้งที่ 1/2567 | 96 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การจัดทำโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน | 68 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมชี้แจง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร ระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B | 52 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้งานระบบวารสาร ThaiJo สำหรับกองบรรณาธิการ | 76 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้งานระบบวารสาร ThaiJo | 154 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
งาน I-New Gen Award 2024 | 80 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2567 | 78 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ 2567 | 102 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ สวพ. มทร. 9 แห่ง | 84 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย ในภาคอุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน | 84 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 66 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย ด้านการวิจัย บริการวิชาการ | 86 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การเยี่ยมชมและกำกับดูแลโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของประเทศ ระยะที่ 2 ณ จังหวัดสกลนคร | 90 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 | 86 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 | 76 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพระดาบส ครั้งที่1/2567 | 80 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 10th International Symposium on Fusion of Science and Technology (ISFT 2024) | 68 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 4/2566 | 616 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
PMU-B Brainpower Congress 2023: Frontier Research to Future Industries by I conNEXT with U | 90 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ELC AGRI INNO @ Maejo 16-24 ธันวาคม 2566 | 114 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ELC AGRI INNO @ Maejo 16-24 ธันวาคม 2566 | 122 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การเตรียมความพร้อมของประชาชนกลุ่มที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ | 582 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2566 | 666 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2023 | 770 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
พิธีวางพุ่มดอกไม้และกล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2566 | 616 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร Basic Responsive Web Design with Bootstrap 5 และหลักสูตร Basic DAX In Power BI Desktop | 746 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การทำยาดมสมุนไพร | 898 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร Industrial IOT | 808 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม MOU 9 สวพ. มทร. | 882 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บริการวิชาการฯ ลงพื้นที่โครงการพระดาบส | 626 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร การใช้เครื่องมือวัดละเอียด | 158 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต | 584 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 334 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ