ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 3 | 442 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
โครงการบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง | 898 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ | 864 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
โครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย สกสว. | 1074 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน | 1402 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก (Proposal Bank) | 932 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การบริหารและการจัดการ เตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษา | 2466 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 2232 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2567 | 2548 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร | 726 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ลงพื้นที่สำรวจบริบทหาความต้องการของชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ | 518 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การหารือแนวทางการดำเนินงานก่อตั้งสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 732 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 2218 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ | 404 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย | 738 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การแปรรูปกล้วยน้ำว้า | 888 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
กิจกรรมบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา | 994 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรม การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก (20 มิ.ย. 67) | 1758 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) | 5784 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” | 5912 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก (19 มิ.ย. 67) | 744 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสลัดน้ำมัน และเครื่องกวนขนม | 6024 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ปลูกต้นไม้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day" | 900 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 868 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญาสู่ภาคธุรกิจเอกชน | 956 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
RUS TECHSHOW 2024 | 1428 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยาผงกุ้งและปลา | 1334 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Green hydrogen Ecosystem และพัฒนากำลังคนด้านการรองรับคาร์บอนเครดิต | 696 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 2 | 830 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัย” | 1312 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570 | 1504 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม Enterpreneur Talk EP.1 : ผู้ประกอบการกับกลไกการขอสนับสนุนทุน จากหน่วยงานภาครัฐ | 1288 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The Innovation and Academic Conference for Thai-European Communities (TICTEC) 2024 | 196 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อพ.สธ. จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2567 | 13484 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวพ. ร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ | 934 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงกระบวนการผลิตหมูยอ | 920 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรมอาชีพผู้สูงอายุหลักสูตรการทำขนมจีบซาลาเปา | 884 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แหล่งทุนหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) | 938 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Minitab | 1020 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย SPSS | 1124 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินโครงการการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงาน ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 | 12962 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 | 1866 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือการดำเนินการขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญา และงานบ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ | 312 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบต.พระยาบันลือ | 844 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 1280 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
เครือข่าย 9 มทร. ร่วมกับ บพท. และมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ ร่วมกันถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน | 266 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
RUS Talk & Show : Smart Start Idea by GSB Startup สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นักศึกษา | 858 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1 | 988 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2567 (9 ใบงาน) | 13334 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี | 226 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ