โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1


โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัด หนองบัวลำภู
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 5 คัน โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และให้บริการตัดผมฟรี ทั้งชาย - หญิง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1 กิจกรรมดังกล่าว
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้
อาจารย์ศิวัตม์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานและมีหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ ภายในงานมีการออกหน่วยให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
บริการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า บริการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรขนาดเล็ก บริการหน่วยแพทย์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย บริการทำบัตรประชาชน การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร เเละโรงครัวพระราชทาน
ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการฟรี  เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการสืบสานรักษาและต่อยอด
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร  ณ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอบคุณภาพจาก : งานสื่อสารองค์กรฯ807 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ