อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2567 (9 ใบงาน)

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.สุวรรณภูมิ
ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การสำรวจและการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 


     ระหว่างวันที่ 19 – 22 มี.ค. 2567  สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.สุวรรณภูมิ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การสำรวจและ
การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 จำนวน 9 ใบงานประกอบไปด้วย งานเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น  งานเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น  งานเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  งานเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน  งานเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช
ในท้องถิ่น  งานเก็บข้อมูลของสัตว์ที่ใช้ในท้องถิ่น  งานเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น  งานเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
งานเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น  โดยมี คุณธานินทร์  สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 จากสำนักพระราชวัง
เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ  มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 43 คน จาก 6 หน่วยงาน  กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภัทรา
วิลามาศ  ผู้ช่วยอธิการบดี  มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8  มทร.สุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา


3165 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ