📣📣 ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Smart RUS 📣📣

📣📣 กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup

📍📍 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567 กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสิน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษา เป็น SMEs/SMEs Startup

 

📍📍 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Smart RUS

ชื่อผลงาน : ผงน้ำปลาหวานออเจ้า

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Smart Start Idea by GSB Startup รอบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

และได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน จำนวน 5,000 บาท

จำนวนผู้ร่วมทีม  :   6 คน ประกอบด้วย

ลำดับที่ 1 (หัวหน้าทีม) : นายวราวิทย์ สินทร  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับที่ 2 : นายอิงรชต วงศ์ทองดี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับที่ 3 : นายสิทธิศักดิ์ บงกชสถิต นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ 4 : นางสาวณัฐชา คำกรฤาชา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ 5 : นางสาวนภาพร พุ่มสวย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ 6 : นางสาวกาญจนา อุ่นศรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ทีมที่ปรึกษา

  1. ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  2. รศ.ดร.ศิริมา แก้วเกิด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. อาจารย์บัญจรัตน์ นิรโศก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. อาจารย์สุวรรณี หงษ์วิจิตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ดังนี้

   เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
   โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่
   และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

 

อ้างอิง : https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/1133 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ