📣📣 ขยายเวลารับสมัคร❗ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษานักเล่าเรื่อง ส่งคลิปเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องบทสะท้อนความพอเพียงที่ยั่งยืนของชุมชน❗

 

📣📣 ขยายเวลารับสมัคร❗ ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษานักเล่าเรื่อง ส่งคลิปเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องบทสะท้อนความพอเพียงที่ยั่งยืนของชุมชน❗

📍 ในหัวข้อ 📍

🎬 “หนึ่งเรื่องพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน"

🎬 กระทรวง อว. โดย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา)

🏅ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

📍 หลักเกณฑ์ในการประกวด 📍

✅ ผู้ส่งผลงาน ต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า - ระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่าและมีผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมทีม โดยจำนวนสมาชิกในทีม ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

✅ หากผู้เข้าร่วมทีมอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมและเซ็นรองรับเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้ปกครอง

✅ ทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรในการส่งผลงานเข้าประกวด

📍📍 ใบสมัครและเอกสารแนบ : https://drive.google.com/drive/folders/1msOZwwjcdD4OI9l4IVkOy6KgSsvRo-pR?usp=sharing

📍📍 หลักเกณฑ์การประกวด : https://drive.google.com/drive/folders/1ZtGi9CdI21tC7vjwM95frNSrSMTNx_9L?usp=sharing

 

 

การประกวดสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องบทสะท้อนความพอเพียงที่ยั่งยืนของชุมชน609 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ