Banner3

 
อบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Minitab" | 898 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย SPSS" | 720 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 | 236 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | 122 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ | 118 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) | 90 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
NIA เปิดม่านเฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567 | 104 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed) 2024 | 120 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการ Quick Win อว. | 106 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 | 82 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 | 204 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้งานระบบวารสารและการพัฒนาการดำเนินงานวารสารของ มทร.สุวรรณภูมิ | 116 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Coming soon ISFT2026, Bangkok, Thailand | 82 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญร่วมสนับสนุนสิ่งของสำหรับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | 96 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 2567 | 160 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
นักวิจัยท่านใดสนใจเป็น Research Partner ติดต่อได้ที่ สวพ. | 614 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ กองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2567 | 1414 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 682 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดี ดร.ศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ | 512 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISFT-2024 | 272 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การส่งผลงาน วิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ | 286 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2567 | 174 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและบุคลากร | 240 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แปลบทคัดย่อ ฟรี | 161 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แปลบทคัดย่อฟรี | 169 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ให้คำปรึษา ฟรี | 155 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย | 157 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย | 124 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่บริการวิชาการ | 134 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ