ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

          ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ธง คำเกิด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรงาน Enterprise Linkage Center เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

          เพื่อส่งเสริมและผลักดันงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถนำผลงานของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในภาค. อุตสาหกรรมและชุมชน แก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบวิจัยของประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

        ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

    

 2217 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ