การหารือแนวทางการดำเนินงานก่อตั้งสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

 “การหารือแนวทางการดำเนินงานก่อตั้งสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

        ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย อาจารย์ธง คำเกิด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวสราวิณีย์ เชียรพิมาย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนางสาวพรรษชล พานิจจะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการหารือแนวทางการดำเนินงานก่อตั้งสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายในการผลักดันการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง จึงให้การสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดตั้งเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมประเทศไทย

       เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยกระดับความสามารถของนักจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย และทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะก่อตั้งขึ้นจะใช้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการทำงาน รวมถึงเป็นองค์กรระดับประเทศสำหรับเชื่อมโยงการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายนานาชาติต่อไป ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 2 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

 

 

 733 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ