ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินงวด งบกองทุน ววน. 2567

 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงานวิจัย
งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
(สำหรับนักวิจัย)

การเบิกเงินงวดแรก

1.ให้นักวิจัยดำเนินกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบ ววน. 2567 ใน ระบบ NRIIS
   ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

2. ให้นักวิจัยดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงานวิจัยงวดแรก ดังนี้
    2.1 แบบบันทึกขออนุมัติโครงการวิจัย และขอเบิกเงินงวดแรก (Download)
          (เสนออธิการบดี ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา และผ่านหน่วยงานต้นสังกัด)
    2.2 แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (วจ.-1) (Download)
    2.3 คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขแผนงานและโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด (Download)
    2.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 1 ชุด (พิมพ์จากระบบ NRIIS)
    2.5 ใบสำคัญรับเงินงวดแรก (พร้อมลงลายมือชื่อ ไม่ต้องลงวันที่รับเงิน) (Download)
    2.6 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ
    * การแบ่งงวดงานวิจัย งวดแรก 60% งวดก่อนงวดสุดท้ายหรืองวดสอง 30% และงวดสุดท้าย 10%

>> รหัสโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบ ววน. 2567

 


หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ คุณสมพร และคุณสุรัตน์ ที่เบอร์ 097 270 8866 หรือ VoIP: 13002
ปรับปรุงข้อมูล ณ ก.พ. 2567

 609 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ