สวพ. ร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
อ.ศิวัตม์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ

ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28 -30 เมษายน 2567
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด
นวัตกรรม ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน กำหนดทิศทางความร่วมมือด้านบริการวิชาการ

และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
โดยมี ผศ. ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและบรรยายพิเศษ775 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ