RUS TECHSHOW 2024

        เมื่อวันอังคารที่ 28 พ.ค. 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนากำลังคน การวิจัยและร่วมสร้างนวัตกรรมไทยสู่ความยั่งยืน RUS TECHSHOW 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ พัฒนาศักยภาพ Re-skill Up-skill และ New-skill ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกันวิจัยและแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนำผลงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 353 คน เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 182 คน และบุคคลภายนอก 171 คน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา        ภายในงานช่วงเช้ามีการเสวนาพิเศษ หัวข้อ Smart Collaborations for Sustainability : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และบรรยายพิเศษ เรื่อง Smart Automation System Integration : การวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ โดย คุณสุจิน พวงมาลัย และคุณนันทชัย ว่องปฏิเวธ จากสถาบันไทย-เยอรมัน


        ในช่วงบ่ายเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ สถาบันไทย-เยอรมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนร่วมกันวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่มและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรม


        มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ มุมมองของภาคอุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวด้านงานวิจัยของสถาบันการศึกษา โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และหัวข้อ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย : ทิศทางของมหาวิทยาลับกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร.ประมุข อุณหะเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ


        ภายในงานยังมีนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ของเครือข่าย 9 มทร. และบูธจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 1263 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ