เปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อคัดเลือกนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

เปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Proposal)
เพื่อคัดเลือกนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2567
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยขอให้นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม ส่งข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Proposal)
และเส้นทางผลกระทบจากงานวิจัย (Research Impact Pathways)
ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rdi@rmutsb.ac.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 25671895 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ