อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

      เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้มีความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัยและมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครในการวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัชราภรณ์ สุดชาฎา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้  มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมอบรมจำนวน 17 ท่าน   กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

403 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ