ประเภททุนวิจัยสถาบัน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศทุน ประเภททุนวิจัยสถาบัน
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ผนวก 1. เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย

หมายเหตุ : นักวิจัยควรศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ และข้อกำหนดหลังการรับทุนของแต่ละประเภททุน ให้ครบถ้วน
ขอให้นักวิจัยใช้แบบฟอร์มให้ตรงกับประเภททุนที่ขอรับทุนอุดหนุนหากนักวิจัยใช้แบบฟอร์มไม่ตรงกับประเภททุน
ที่จะขอรับทุนอุดหนุนตามที่ สวพ. กำหนด และหากนักวิจัยไม่ลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัยให้ครบถ้วน
คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุน

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย http://research.rmutsb.ac.th/

1. เข้าใช้งานระบบโดยใช้ username และ password ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (กรณีนักวิจัยยังไม่มีประวัติในระบบให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่
พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ประสานไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สิทธิ์การ เข้าใช้งาน)

2. เลือกเมนู “ประกาศรับข้อเสนองานวิจัย” เลือกประเภททุนที่สนใจ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม + และกรอกรายละเอียดโครงการ
พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย กด “บันทึกข้อมูล”

3. จัดทำเอกสาร จำนวน 1 ชุด เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

4. หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้งและรวบรวมส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ขยายเวลาถึงวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566  ก่อนเวลา 12.00 น.741 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ