การถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงกระบวนการผลิตหมูยอ


เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ
จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุง
กระบวนการผลิตหมูยอ" มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ปรับปรุงกระบวนการมาตรฐาน
การผลิตหมูยอซึ่งเกิดจากการต่อยอดของผลิตภัณฑ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท
เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ณ วิสาหกิจชุมชนซอยต้นไทร ตำบลไผ่ลิง
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา743 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ